Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(umowy zawarte od 25 grudnia 2014 r.)

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie www.tanisport.pl (dalej „Sklep Internetowy”) jest:

Tarmax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów (dalej zwana „TARMAX”)

TARMAX jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000490487.

NIP: 816-15-29-885, REGON: 691535869
Telefon: (+48) 17 858 10 19
Faks: (+48) 17 858 10 48
Adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@tanisport.pl
Rachunek bankowy PKO BP PKO BP: 57 1020 4405 0000 2002 0327 8231

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym TARMAX.
Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania i stosowania.
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia i odzieży, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym, w szczególności obuwie sportowe, odzież i akcesoria sportowe.
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru i jego konserwacji.
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do TARMAXU, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
3. Głównym przedmiotem świadczenia TARMAX jest profesjonalna sprzedaż oryginalnego obuwia, odzieży sportowej oraz akcesoriów sportowych.
4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Natomiast Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez TARMAX stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez TARMAX w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
6. TARMAX dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
7. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru, który określa także zasady jego konserwacji.
8. Producentami towarów są marki Nike, Adidas, Puma, Reebok, New Balance, Converse, Caterpillar, Kangaroos, Ecco, Fila, Lacoste, Salomon, Merrell, Asics, GEOX, Timberland, Kelme, The North Face, Wolverine, Bates
9. Konsument może porozumieć się z TARMAX, za pośrednictwem telefonu (a), poczty elektronicznej e-mail (b) oraz bezpośrednio w siedzibie spółki ©:
a) 17 858 10 19
b) sklep@tanisport.pl
c) Ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów.
10. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z TARMAX, ponosi koszty połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
12. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w walucie europejskiej (EURO) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
4. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru (przy wartości zamówienia do kwoty 150 zł) wynosi 15 złotych, natomiast przy zamówieniach powyżej 150 zł przesyłka jest bezpłatna.
5. TARMAX honoruje następujące formy płatności:
a) płatność za pobraniem,
b) płatność przelewem na rachunek bankowy TARMAX (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),
c) płatność kartą płatniczą,
d) za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182.
6. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy TARMAX”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy TARMAX: PKO BP 57 1020 4405 0000 2002 0327 8231, podając w tytule przelewu: Zapłata za: /nr zamówienia + data/.
7. Terminem płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu dostarczenia Towaru, zaś w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal – bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia TARMAX przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia.
3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1800.
5. TARMAX jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.
6. Po zawarciu z Konsumentem umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez TARMAX wydany.
7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od TARMAX, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji, jak również o możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
8. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
9. Zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy Tarmax a Klientem, które obciążają Klienta, trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy.

WYSYŁKA TOWARU

1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia, jako adres dostawy.
2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „Sprzedaż towarów”.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, TARMAX zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym TARMAX.

WYMIANA TOWARU

1. Wszystkie zakupione w Sklepie Internetowym Towary, na życzenie Klienta podlegają wymianie na inny, w terminie 30 dni od daty otrzymania Towaru, który ma być wymieniony.
2. Klient może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
3. Klient proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, TARMAX dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), TARMAX zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z TARMAX bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do siedziby TARMAX), w termie 30 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin trzydziestodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.
2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez TARMAX (do pobrania: formularz), który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać do siedziby TARMAX, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
5. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu (dostarczenia) Towaru do siedziby TARMAX.
6. TARMAX dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
7. TARMAX może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
8. Jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez TARMAX, TARMAX nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
9. Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru TARMAX lub przekazać go osobie upoważnionej przez TARMAX niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
10. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 9, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
11. Zwrotu Towaru Klient powinien dokonać na adres siedziby TARMAX tj. ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów, chyba że TARMAX upoważniło konkretna osobę do jego odbioru.
12. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
13. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
2. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu – paragon, faktura VAT.
3. Reklamowany towar przesyłany do TARMAX powinien być czysty.
4. TARMAX w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.
5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
6. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez TARMAX uzupełniony formularz (przykładowy wzór do pobrania “tutaj”), na adres siedziby TARMAX (ul. Ciasna 10, 35-232 Rzeszów), przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
7. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, TARMAX wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, TARMAX będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby TARMAX, naliczanej za każdy miesiąc przechowania. Jeżeli w wyniku uznania przez TARMAX reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, TARMAX niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru. Jeżeli decyzją Rzeczoznawcy, Tarmax na żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane TARMAX, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, TARMAX wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, TARMAX będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wnosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście, gdzie siedzibę ma TARMAX, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
- do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z TARMAX umowy sprzedaży,
- do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a TARMAX (patrz: http://www.ihrzeszow.ires.pl/)
3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a TARMAX, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów (patrz: http://bip.erzeszow.pl/wydzialyurzedumiasta/biuro-ochrony-konsumentow) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów (patrz: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/s,945,rzeszow.html).
4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr .

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

TARMAX informuje o istnieniu Kodeku Dobrych Praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi o kodeksie dobrych praktyk, który jest przez niego stosowany i z którym Klient może się zapoznać poprzez pobranie piliku na stronie internetowej:

(http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako Administratora danych, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących przez Sprzedawcę jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz innych jeszcze celów, które są określone w niniejszym Regulaminie.
3. Zbiory danych osobowych, które zostały przekazane Sprzedawcy są zgłaszane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każda osoba (w szczególności Kupujący), która przekaże Sprzedawcy dane osobowe ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, zmiany oraz usunięcia. Spzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić złożenie i zrealizowanie Zamówienia Kupującego. Ponadto niepodanie danych osobowych może uniemożliwić przeprowadzenie procesu rejestracji, a w konsekwencji założenie konta przez Kupującego.
6. Dane osobowe Kupującego mogą być przekazane podmiotowi, który dostarcza Towar do Kupującego, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej dostawy.
7. Jeżeli Kupujący wybierze formę płatności za Towar za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, KRS: 0000274399, NIP: 7792308495), wówczas dane osobowe Kupującego zostaną w niezbędnym zakresie dla realizacji płatności przekazane takiemu podmiotowi.
8. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych, wskazując w szczególności, że w sklepie internetowym nbsklep.pl, zastosowano zabezpieczenia poufności takich danych i umożliwiono ich wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi w niniejszym Regulaminie warunkami.”

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Aby Klient otrzymał status „Stałego Klienta” Sklepu Internetowego, musi dokonać rejestracji na stronie www.tanisport.pl
2. Warunkiem prawidłowej rejestracji jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. 133 z dnia 28.08.97r.).

Archwialny regulamin sklepu www.tanisport.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014r. znajduje się na stronie http://www.tarmax.pl/ftp/wzorypism/tanisportregulamin.docx

Wzory pism:

- wzor pisma reklamacyjnego – POBIERZ

- wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość – POBIERZ

- wzór wymiany towaru – POBIERZ

OK

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o Polityce Cookies.